Prezentare Direcția de Asistență Socială Voluntari

Direcţia de Asistenţă Socială Voluntari este instituția publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al orașului Voluntari, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcția de Asistență Socială Voluntari este furnizor public de servicii sociale – acreditat prin Certificatul de Acreditare seria AF nr. 005429, eliberat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Misiune

Misiunea Direcţiei de Asistenţă Socială Voluntari constă în aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza oraşului Voluntari, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menține funcționalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acesteia. Îndeplinirea misiunii serviciului public se face cu respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

Viziune

Viziunea Direcţiei de Asistenţă Socială Voluntari este de a dezvolta și diversifica servicii sociale bine organizate, coordonate şi planificate în funcție de nevoile sociale identificate în comunitate. Acest lucru va fi posibil prin folosirea eficientă a resurselor interne existente, prin conlucrarea cu alți actori sociali și instituții publice, prin valorificarea oportunităților oferite de organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul social.

Obiectivele principale ale Direcției de Asistență Socială Voluntari:

  • Asigurarea aplicării actelor normative privind activitatea de protecţie şi asistenţă socială;
  • Elaborarea de programe de protecţie şi asistenţă socială şi strategii de dezvoltare socială și supunerea acestora spre aprobare Consiliului Local al oraşului Voluntari;
  • Implementarea programelor de protecţie şi asistenţă socială aprobate de Consiliul Local Voluntari;
  • Crearea unui sistem eficient de servicii sociale la nivel local, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii persoanei;
  • Monitorizarea, evaluarea şi controlul serviciilor sociale acordate;
  • Aplicarea politicilor şi strategiilor de Asistenţă Socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie;
  • Desfăşurarea activităţilor necesare acordării beneficiilor sociale (măsuri financiare);
  • Realizarea măsurilor şi acţiunilor necesare pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă oferite ca servicii sociale (măsurile nefinanciare).